เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นายโกวิท ผกามาศ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)​

2.นายประสพ เรียงเงิน พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)​ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.)​

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. 2567 เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 6 มิ.ย.2567 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี