เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 10 ราย โดยระบุว่า ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 10 ราย ดังนี้

  1. นางวราภรณ์ เอื้ออารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
  2. นายสมบัติ วรสินวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
  3. นายสุรเดช อำนวยสาร รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
  4. นายธนิต ตันบัวคลี่ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
  5. นางสาวอรัญญา พรไชยะ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
  6. นางสาวทรรศนีย์ พันธ์ประคุณ รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
  7. นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
  8. นายอนุซิต พิพิธกุล รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ
  9. นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  10. นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567

คลิกดูรายชื่อ