เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. พระพรหมโมลี รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง (จล.) พระอุปัชฌาย์วิสามัญ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด (ทปษ.จจ.) และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง (ผจล.) ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ที่พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โดยมี นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

สำหรับรายนามพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ที่เข้ารับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ประกอบด้วย 1.พระครูกัลป์ยาณปริยติกิจ (อำนาจ) วัดพระพุทธบาทตากผ้า จ.ลำพูน เป็น จล.วัดพระพุทธบาทตากผ้า 2.พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์) วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ เป็น พระอุปัชฌาย์ 3.พระเมธีธรรมประนาท (ปรีชา) วัดท่าหลวง จ.พิจิตร เป็น พระอุปัชฌาย์ 4.พระครูนิภาภัทรกิจ (สามารถ) วัดวรนาถบรรพต จ.นครสวรรค์ เป็น พระอุปัชฌาย์ 5.พระครูปรัยติวชิราทร (สอน) วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร เป็น พระอุปัชฌาย์ 6.พระครูสุธีวรกิจ (ศักดา) วัดพระสิงห์ จ.เชียงราย เป็น พระอุปัชฌาย์ 7.พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์ (ชรัมภ์) วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ เป็น พระอุปัชฌาย์

8.พระครูวิสิฐสุตานุกูล (โอรส) วัดท่าตอน จ.เชียงใหม่ เป็น พระอุปัชฌาย์ 9.พระครูวิสุทธิญาณวรคุณ (วรกร) วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ เป็น พระอุปัชฌาย์ 10.พระมหาประพัฒน์ วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่ เป็น พระอุปัชฌาย์ 11.พระครูสุตพัฒโนดม (วรเมศร์) วัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่ เป็น พระอุปัชฌาย์ 12.พระครูวิภัชธรรมโสภิต วัดดงชะพลู จ.พิจิตร เป็น ทป.จจ.พิจิตร 13.พระมหาพิจิตร ธมฺมวิจิตฺโต ป.ธ.9 วัดท่าหลวง จ.พิจิตร เป็น ผจล.วัดท่าหลวง 14.พระมหาทองกอ สิริธมฺโม วัดพระบรมธาตุ จ.กำแพงเพชร เป็น ผจล.วัดพระบรมธาตุ 15.พระครูสมุห์โกเมนทร์ คุณวีโร วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ เป็น ผจล.วัดสวนดอก และ 16.พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ เป็น ผจล.วัดสวนดอก