เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อมาทำหน้าที่ทดแทนกรรมการชุดเก่า ที่ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว จำนวน 10 ราย ดังนี้ 1.ศาสตราจารย์ชุติมา สัจจานันท์ 2.ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ 3.ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 4.ศาสตราจารย์ประสาท สืบค้า 5.ศาสตราจารย์ปานฉัตท์ อินทร์คง 6.ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 7.ศาสตราจารย์ศันสนีย์ ไชยโรจน์ 8.ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง 9.นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ และ 10.นายโอภาส เขียววิชัย

“ทั้งนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ที่ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกจากหลักเกณฑ์ที่สำคัญ คือ ต้องมีการบริหารงานที่เป็นที่ประจักษ์ ประสบผลสำเร็จ และกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการชุดนี้ ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมายหรือด้านการจัดการภาครัฐ เพื่อให้การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด” น.ส.ศุภมาส กล่าว