เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ขอแจ้งข่าวสารเรื่องการรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2565 โดยจะรับสมัครฯ ทางออนไลน์และชำระเงินค่าสมัครฯ ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยปีนี้จะดำเนินการคัดเลือก (จับสลาก) ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ให้มารายงานตัววันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.prathom.swu.ac.th สำหรับผู้ปกครองที่มีปัญหาในการสมัคร สามารถติดต่อแก้ไขได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียนภายในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-15.00 น.เท่านั้น