โรงเรียนบ้านสดอ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์  เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกจาก กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา” ประจำปี 2564 พร้อมทั้งได้เข้ารับพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร 

โดยการดำเนินงานดังกล่าว ศน. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กรและหน่วยงาน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญ ในการสร้างจิตสำนึก สร้างค่านิยมวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทยโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม สร้างคนดี สังคมดีมีคุณธรรม ของ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม    

นายบุญชู กิ่งจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านสดอ บอกว่า โรงเรียนใช้หลักวิถีพุทธเน้นไตรสิกขาทั้งศีล สมาธิและปัญญาเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตอาสา มีความพอเพียงและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและยังเป็น “โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ” รุ่นที่ 11 ในปี 2563 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ด้วย ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนชั้นอนุบาล-ม.3 รวมกว่า 260 คน โดยผู้บริหาร ครูและนักเรียนทำกิจกรรมพระพุทธศาสนาด้วยการสวดมนต์ ไหว้พระช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติ ก่อนเริ่มเรียนครูให้นักเรียนนั่งสมาธิ 5-10 นาที นิมนต์พระมาสอนธรรมศึกษาแก่นักเรียนชั้น ป.4-ม.3 ทุกวันพุธ และทุกวันพระให้ครูพานักเรียนชั้นอนุบาล-ม.3 ไปทำบุญใส่บาตร ฟังเทศน์และนั่งสมาธิที่วัดใกล้กับโรงเรียน     

ผอ.บุญชู บอกอีกว่า นอกจากนี้ ผู้บริหาร ครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เช่น ถวายเทียนพรรษา ผู้บริหารและครูเข้าอบรมธรรมะ นักเรียนบวชเณรภาคฤดูร้อน บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดในวัดต่างๆ ที่อยู่รอบโรงเรียน ได้แก่ วัดไพศาลภูมิกาวาส วัดหนองเวียนโสภาศรัทธาราม วัดป่าหนองเวียน และวัดนาโพธิ์ รวมทั้งให้นักเรียนที่เป็น “มัคนายกน้อย” ของโรงเรียนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของชุมชน อีกทั้งสนับสนุนนักเรียนเข้าประกวดกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาและได้รับรางวัลระดับชาติ เช่น รางวัลชนะเลิศประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปี 2563 รางวัลชนะเลิศประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ประเภททีม 5 คน ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2564 โดยได้รับโล่รางวัลพระราชทานในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาจัดโดย ศน. และยังได้ ปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนโดยผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียนช่วยกันทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ 5 ไร่ของวัดไพศาลภูมิกาวาส และวัดมอบข้าวเปลือกที่เป็นผลผลิตให้โรงเรียนเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนด้วย 

“ชุมชน วัดและผู้ปกครองสนับสนุนการทำกิจกรรมพุทธศาสนาของโรงเรียนเป็นอย่างดี ผลที่เกิดขึ้นทำให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก นักเรียนเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ ครูและพระสงฆ์ อ่อนน้อมถ่อมตน  มีน้ำใจ มีระเบียบวินัยและความพอเพียง  ชุมชนได้เด็กที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม เลื่อมใสศรัทธาและเป็นกำลังสำคัญช่วยทำนุบำรุงพุทธศาสนาในวันข้างหน้า” ผอ.บุญชู กล่าว      

“โรงเรียนบ้านสดอ” เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่นำหลักพระพุทธศาสนา และหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับการจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมาย คือ การบ่มเพาะให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม… 

………………………………………………..

คอลัมน์ : กระดานดำ