เมื่อวันที่ 7 พ.ย. เว็บไซต์ของรัฐสภาได้ออกประกาศว่า นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงนามในคำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ 2501/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็น ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร โดยระบุว่า

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่มีค่าตอบแทน พ.ศ. 2562 และหนังสือประธานคณะกรรมาธิการทหาร ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จึงแต่งตั้ง นายอมร มีมะโน เป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการทหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ทั้งนี้คณะกรรมาธิการทหารมีอำนาจหน้าที่กระทำกิจการ พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับกิจการทหาร การป้องกัน การรักษา ความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ