เมื่อวันที่ 11 พ.ย. กองทะเบียนพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เผยแพร่บันทึกข้อความที่0009.221/ว 33 ลงวันที่ 11 พ.ย. 64 รายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยแจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจที่จะเกษียณฯ 4,403 นาย เป็นการประกาศรายชื่อเพื่อให้ตรวจสอบและแจ้งแก้ไขให้ถูกต้อง

ทั้งนี้รายชื่อข้าราชการตำรวจที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2565 ที่น่าสนใจ อาทิ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ที่จะครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 19 ธ.ค. 64 ทั้งนี้เนื่องจากเกิดหลังวันที่ 30 ก.ย. ทำให้ได้รับอายุราชการต่ออีก 1 ปี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.สุทิน ทรัพย์พ่วง รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม รอง จตช.

ผู้บัญชาการ (ผบช.) 10 ราย พล.ต.ท.ธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. (ทำหน้าที่นายตำรวจประสานงานรัฐสภา), พล.ต.ท.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. (ทำหน้าที่ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย), พล.ต.ท.กษณะ แจ่มสว่าง ผบช.สกบ., พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป., พล.ต.ท.นพปฎล อินทอง ผบช.สง.ก.ตร., พล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ จตร.(หน.จต.), พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.8, พล.ต.ท.สันติ์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร., พล.ต.ท.ธนา ธุระเจน นายแพทย์ (สบ 8) รพ.ตร., พล.ต.ท.พรชัย สุธีรคุณ นายแพทย์ (สบ 8) รพ.ตร. รองผู้บัญชาการ (รอง ผบช.) 25 ราย ผู้บังคับการ (ผบก.) 46 ราย

อย่างไรก็ตามจากประกาศดังกล่าว ทำให้ในปี 65 ตำแหน่ง ผบ.ตร. ว่างลงอย่างแน่นอน โดยยังมี รอง ผบ.ตร. หรือจเรตำรวจแห่งชาติในปัจจุบัน ซึ่งมียศ พล.ต.อ. และมีสิทธิลุ้นได้รับการแต่งตั้งเป็น ผบ.ตร. ต่อจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ 3 นาย คือ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ที่จะเกษียณฯ พร้อมกันในปี 66 และ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. เกษียณฯ ปี 67