เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. ลงวันที่ 22 พ.ย. 64 โดยมีรายการจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมฝูงชน ที่น่าสนใจ ดังนี้ 1.รายการสารเคมีโฟม ด้วยวิธีการคัดเลือก โดยทำสัญญากับบริษัท เอ.บี.ซี. โปรเท็คชั่น ซัพพลาย จำกัด เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 64 จำนวนเงิน 195,000 บาท เฉลี่ยลิตรละ 3,500 บาท

2.รายการแก๊สน้ำตาและสีย้อม ด้วยวิธีการคัดเลือก โดยทำสัญญากับบริษัท เค ทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 64 จำนวนเงิน 23,166,000 บาท แก๊สน้ำตาเฉลี่ยลิตรละ 4,470 บาท และสีย้อมลิตรละ 343 บาท

3.อุปกรณ์ควบคุมฝูงชนสนับสนุนภารกิจควบคุมฝูงชนในที่สาธารณะ ด้วยวิธีการคัดเลือก โดยทำสัญญากับบริษัทเอ็นจิเนียริ่ง รีวอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 64 จำนวนเงิน 7,118,000 บาท แบ่งเป็นอุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล หรือปืนใหญ่เสียง ชุดละ 5,558,000 บาท และอะไหล่ซ่อมแซม ชุดละ 156,000 บาท