เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมได้หารือการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี 2565 ซึ่งเดิมกำหนดให้การสอบดังกล่าวในวันที่ 19-20 ก.พ.2565 แต่ช่วงระหว่างวันดังกล่าวตรงกับวันสอบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เนื่องจากการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20-21 ก.พ. 2564 ได้มีการประกาศผลการทดสอบฯ เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2564 ซึ่งมีกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ และผู้อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป รอการประกาศกำหนดการทดสอบฯ ครั้งต่อไป จำนวนมากกว่า 30,000 คน และเมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันประกาศผลการทดสอบฯ ครั้งที่ 1/2564 จนถึงปัจจุบัน ได้ล่วงเลยมากว่า 8 เดือน จึงเห็นควรกำหนดการทดสอบฯ ครั้งต่อไปโดยเร็ว

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ที่ประชุมจึงมีความห่วงใย จึงให้คุรุสภาปรับวันสอบใหม่ไม่ให้ตรงกับวันสอบของ ก.พ. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบแต่ละคนได้มีโอกาสช่องทางได้มากขึ้น ส่วนจะกำหนดวันทดสอบใหม่ในวันไหนนั้น คุรุสภาจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 34 แห่งใน 96 หลักสูตร  ให้การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 34 แห่ง รวมจำนวน 91 หลักสูตร ประกอบด้วย ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 23 แห่ง 69 หลักสูตร 2) ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) จำนวน 2 แห่ง 10 หลักสูตร 3) ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา (วิชาชีพครู) จำนวน 4 แห่ง 4 หลักสูตร 4) ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) จำนวน 1 แห่ง 1 หลักสูตร 5) ปริญญาโท ทางการศึกษา (วิชาชีพบริหารการศึกษา) จำนวน 6 แห่ง 6 หลักสูตร และ 6) ปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพบริหารการศึกษา) จำนวน 1 แห่ง 1 หลักสูตร