เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. เฟซบุ๊กสำนักงานกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดสถานที่ กิจการหรือกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะเพื่อเทศกาลปีใหม่ หลังพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ลงนามในประกาศเรียบร้อย

โดยมีข้อความระบุว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 64 ปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามที่ ศบค. กำหนด ดังนี้

1.การดื่มสุราในช่วงเทศกาลปีใหม่ 31 ธ.ค. 64 ถึงวันที่ 1 ม.ค. 65 ร้านที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี สามารถจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ได้ ในคืนวันที่ 31 ธ.ค.64 จนถึง เวลา 01.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 65 และให้ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด ร้านที่ผ่านการประเมิน Thai Stop Covid 2 Plus (TSC 2+) สามารถจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ได้เช่นเดิม

2.การจัดงานปีใหม่ และงาน Count Down อนุญาตให้จัดในพื้นที่โล่งเท่านั้น ผู้เข้าร่วมงานต้องจองตั๋วลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงานตามระบบคิว โดยไม่มีการ walk in ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยการจัดงานที่มีผู้เข้าร่วม 1,000 คนขึ้นไป ผู้จัดงานจะต้องประสานสำนักอนามัยร่วมวางมาตรการป้องกันฯ และผู้เข้าร่วมฯ จะต้อง ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และมีผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ส่วนการจัดงานที่มีผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 1,000 คน ผู้เข้าร่วมฯ จะต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ แต่ถ้าผู้เข้าร่วมมากกว่า 300 คน ให้ประสานสำนักงานเขตร่วมวางมาตรการป้องกันฯ