นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการช้อปดีมีคืน 65 เริ่มต้นแล้วตั้งแต่วันนี้ 1 ม.ค.65 ถึง 15 ก.พ.65 โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและค่าบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หนังสืออีบุ๊ก และสินค้าโอทอป มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 30,000 บาท สำหรับปีภาษี 65 ซึ่งจะยื่นแบบและชำระภาษีในช่วงต้นปี 66

สำหรับช้อปดีมีคืน โดยให้สิทธิซื้อสินค้าเพื่อนำวงเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีสูงสุด 30,000 บาท ตั้งแต่ 1 ม.ค.–15 ก.พ.65 โดยสามารถนำไปซื้อสินค้า และบริการ หนังสืออีบุ๊ก รวมทั้งสินค้าโอทอป

แต่ไม่รวม ดังนี้ สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ ค่าบริการนำเที่ยว ค่าที่พักโรงแรม ค่าสาธารณูปโภค ทั้งค่าน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต และเบี้ยประกันวินาศภัย เป็นต้น