เมื่อวันที่ 14 ม.ค. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง​ (กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศฉบับที่ 1 (1/2565) ลงวันที่ 14 ม.ค. 65 แจ้งว่าในช่วงวันที่ 15-18 ม.ค. 65 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเทศไทย ทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางพื้นที่ โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือตอนบนก่อน ในช่วงวันที่ 15-16 ม.ค. 65 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่ 17-18 ม.ค. 65

กอปภ.ก จึงได้แจ้ง 14 จังหวัด เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่ 15-18 ม.ค. 65 ดังนี้ พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ได้แก่ ภาคเหนือ ในบริเวณพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง​ พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบริเวณพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานีหนองคาย และบึงกาฬ โดยได้ประสานให้จังหวัดเสี่ยงภัยและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า รวมถึงจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที หากประเมินแล้วมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้จังหวัดดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ สถานการณ์ภัย และข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอันตรายจากฟ้าฝ่า.