เมื่อวันที่ 22 ม.ค. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ผู้ทรงสถาปนาและพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์วัดราชบพิธ เนื่องในอภิลักขิตสมัย 152 ปีนับแต่วันก่อพระฤกษ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นการภายใน การนี้ พระสงฆ์ 20 รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์พระปรมาภิไธยสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า สดับปกรณ์พระนามและบังสุกุลนามอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์ จากนั้น พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระอาราม

นอกจากนี้เนื่องในศุภสมัยที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ  เจริญอายุวัฒนมงคล 72 ปี  6 รอบนักษัตร ในวันที่ 22 ม.ค.ด้วย สมเด็จพระสังฆราช เสด็จออกตำหนักอรุณ ประทานพระวโรกาสให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์เฝ้าถวายสักการะ รับประทานพร ดอกไม้ และหนังสือที่ระลึกซึ่งโปรดให้จัดพิมพ์ประทาน ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เชิญดอกไม้ธูปเทียน น้ำสรง พุ่มบัว ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรมพระราชทานมาถวายแด่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพุ่มบัวและผ้าไตรพระราชทานมาถวาย, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพุ่มบัวและผ้าไตรพระราชทานมาถวาย, สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้เชิญดอกไม้ธูปเทียน น้ำสรง พุ่มบัวและผ้าไตรพระราชทานมาถวาย, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้เชิญพุ่มบัวและผ้าไตรพระราชทานมาถวาย, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้เชิญพุ่มบัวประทานมาถวาย และท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน มอบให้นำแจกันดอกบัวมาถวาย ณ พระวิหาร วัดราชบพิธฯ

พร้อมกันนี้ สมเด็จพระสังฆราช โปรดให้จัดพิมพ์หนังสือ “วาสนานุศาสน์” ประทานแก่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เพื่อแจกเป็นบรรณาการที่ระลึกแก่ผู้มาถวายสักการะ พร้อมทั้งประทานพระนิพนธ์คำนำ และประทานพร แด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ความว่า “ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงได้รักษาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อคฺคชิโน) ผู้ซึ่งข้าพเจ้าหวังและมั่นใจว่าจะเป็นกำลังของพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ กับทั้งเป็นผู้ซึ่งข้าพเจ้าจะได้ฝากฝังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามไว้เพื่อให้ช่วยทำนุบำรุงปกครองรักษาต่อไป ให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และเจริญในพระสัทธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลนานเทอญ.”