วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 : สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ หรือ VTLA โดย นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล นายกสมาคม กล่าวว่า จากการที่ภาครัฐมีมาตรการยกระดับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น สมาชิกสมาคมฯ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมดังกล่าว จึงร่วมมือกันสนับสนุนมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของภาครัฐ 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา โดยการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564 โดยให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ดังต่อไปนี้

  1. ลูกหนี้ที่ประกอบอาชีพในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของรัฐ 13 จังหวัด และได้รับผลกระทบโดยตรงจากการสั่งปิดกิจการโดยคำสั่งของรัฐ
  2. ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและมีความประสงค์จะต้องติดต่อขอรับความช่วยเหลือกับเจ้าหนี้
    ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของสมาชิกผู้ประกอบการแต่ละราย และสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมซึ่งยังคงสามารถประกอบกิจการแต่รายได้ลดลง เนื่องมาจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของรัฐ ผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมฯ ยังคงสานต่อนโยบายที่มีอยู่เดิมในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่ลูกหนี้แต่ละรายเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน ขอให้ลูกหนี้ติดต่อสมาชิกสมาคมฯ แต่ละรายโดยตรง
    สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ หรือ VTLA มีสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 10 ราย มีสาขารวมกันทั่วประเทศมากกว่า 7,000 สาขา มีฐานลูกค้ารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ล้านราย ก่อตั้งขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ให้เป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินจากธนาคาร (Under Banked) ได้ ผู้สนใจเยี่ยมชมข้อมูลสมาคมฯ หรือสมัครสมาชิกได้ที่เว็บไซต์ www.vtla.or.th