เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในปีงบประมาณ 2566 รวม 118.74 ล้านบาท แบ่งเป็นประเภทสามัญศึกษา 106.61 ล้านบาท และประเภทอาชีวศึกษา 12.13 ล้านบาท เนื่องจากอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่อุดหนุนให้แก่นักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนต่ำกว่าเงินอุดหนุนที่นักเรียนภาครัฐได้รับ

น.ส.รัชดา กล่าวว่า การปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนในครั้งนี้ เพื่อให้การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานมากขึ้นและสามารถต่อยอดพัฒนาศักยภาพของนักเรียนพิการได้อย่างเต็มที่ เมื่อผู้พิการสำเร็จการศึกษา จะได้นำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข.