นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า บึงสีไฟ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร มีสภาพเป็นระบบนิเวศน้ำจืดแบบปิด มีลักษณะคล้ายบ่อน้ำขนาดใหญ่ เนื่องจากมีถนนและคันดินปิดกั้นการไหลบ่าของมวลน้ำจากบริเวณโดยรอบ มีซากวัชพืชทับถมเป็นจำนวนมาก ทำให้บึงสีไฟตื้นเขิน จากสาเหตุดังกล่าว จ.พิจิตร ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ ได้วางโครงการและศึกษาความเหมาะสมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ โดยมอบให้กรมเจ้าท่าดำเนินการขุดลอกปรับปรุงฟื้นฟูบึงสีไฟตามรายละเอียดรูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ โดยแบ่งโครงการเป็น 2 ระยะ ซึ่งได้ปฏิบัติงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 60  

นายวิทยา กล่าวต่อว่า ปัจจุบันโครงการระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 กรมเจ้าท่าดำเนินงานแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน ก.ย.63 ปริมาณวัสดุขุดลอกทั้งหมด 7,940,079 ลูกบาศก์เมตร มอบให้สาธารณประโยชน์และปรับภูมิทัศน์ ปริมาณ 1,907,477 ลูกบาศก์เมตร และจำหน่ายตามระเบียบพัสดุฯ ปริมาณ 6,032,602 ลูกบาศก์เมตร ภายหลังการขุดลอกได้มีวัสดุส่วนหนึ่งที่เป็นคันกั้นน้ำ ขณะนี้สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 จึงดำเนินการขุดลอกโดยใช้รถขุด นว.6 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงานขุดคันดินกั้นน้ำปริมาณเนื้อดิน 36,461 ลูกบาศก์เมตร เพื่อปรับแต่งภูมิทัศน์บึงสีไฟให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้น 

นายวิทยา กล่าวอีกว่า ผลจากการขุดลอกบึงสีไฟ ทำให้ปัจจุบันสามารถเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในบึงสีไฟได้ไม่น้อยกว่า 12 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ไว้ใช้ในฤดูแล้งและรองรับน้ำในช่วงฤดูฝน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการขยายพันธ์สัตว์น้ำทางธรรมชาติ แหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภค เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไปตามนโยบายรัฐบาลโดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และกระทรวงคมนาคม