นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3 ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย, วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7, อส.จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำจิตอาสาข้าราชการทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และประชาชน จำนวน 300 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 (นพค.36) ได้จัดส่งรถขุดตักแบ๊กโฮ จำนวน 2 คัน ขุดลอกลำน้ำแม่ฮ่องสอน (บริเวณสะพานขัวเผือก ) ถนนขุนลุมพระพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย และแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือดำเนินกิจกรรมจินอาสาพัฒนา ส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชน มีจิตสำนึกสาธารณะ รู้รักสามัคคี รักบ้านเมือง ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน.