นางศิรัชญา ครุฑอรัญ วัฒนธรรมจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายบุญคง ศรีงาม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวอัชรี กุลบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรรมจังหวัดตราด นำพุทธศาสนิกชนชาวตราด เข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ที่วัดหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด–19

สำหรับวันอาสาฬหบูชาปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 มีความสำคัญ คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก หรือที่เรียกว่า ปฐมเทศนา เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา และเป็นวันแรก ที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมทางพุทธศาสนา เนื่องในวันดังกล่าว ซึ่งพบว่า พุทธศาสนิกชนชาวตราด ต่างให้ความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ กิจกรรมดังกล่าว ได้มีการตั้งขบวนแห่เทียนพรรษาพร้อมเครื่องไทยธรรม และการรณรงค์ ลด ละ เลิก อบายมุข ก่อนนำถวายเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชาอีกด้วย.