“วันที่เราท้อพ่ออยู่เคียงข้างเราแน่ วันใดที่เราแย่แม่ก็อยู่เคียงข้างเราเช่นกัน…ครอบครัวเท่ากับบ้านหลังแรกและหลังสุดท้าย”

เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นที่น่าสนใจของวงการสีกากีอยู่เรื่องหนึ่ง นั่นคือการที่ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้เรียกประชุมบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการ ผู้บังคับบัญชาหน่วยต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้บังคับบัญชาที่ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์อย่างพร้อมเพรียง

โดย ผบ.ตร.ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสถานีตำรวจทั่วประเทศ ให้อยู่ในระดับเกณฑ์ดี และระดับเกณฑ์ดีเยี่ยม

พร้อมทั้งได้มีข้อสั่งการในการประชุม 6 เรื่อง ได้แก่ 1.การถวายความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจร : ให้ทุกหน่วยกำชับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จพระราชดำเนิน และอำนวยความสะดวกการจราจร ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ และแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงหลักด้านความปลอดภัยอย่างสูงสุด

อีกทั้งจะต้องไม่กระทบกับประชาชนของพระองค์ท่าน ให้ทำการศึกษาถอดบทเรียน และสร้างมาตรฐานในการถวายความปลอดภัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้รถใช้ถนนร่วมกับขบวนเสด็จฯ ให้ประชาชนทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

2.การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย : ให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค 1-9 และกองบัญชาการตำรวจสันติบาล สืบสวนหาข่าวการนัดหมายจัดกิจกรรม การจัดการชุมนุม หรือการแสดงออกทางการเมือง ประเมินสถานการณ์ และพิจารณาจัดกำลังดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยอย่างเหมาะสม อย่าให้เกิดการกระทบกระทั่ง , กรณีพบการกระทำผิดกฎหมาย ให้รวบรวมพยานหลักฐานโดยละเอียดรอบคอบ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด เหมาะสมกับสถานการณ์

3.การปราบปรามยาเสพติด : ปัจจุบันพบการจำหน่ายน้ำกระท่อม หรือการจำหน่ายแปรรูปช่อดอกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวนมาก ให้ประสานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง กวดขันปราบปรามอย่างจริงจัง เพิ่มความเข้มในการปราบปรามยาเสพติด ทั้งการสกัดกั้น การลักลอบนำเข้า-ส่งออก การปราบปรามเพื่อทำลายโครงสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ค้า การใช้มาตรการทางกฎหมาย ตัดวงจรการเงินและยึดทรัพย์ และดำเนินการโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อบำบัดรักษา และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

4.การรับทหารกองประจำการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน : ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุมัติเปิดรับสมัครและคัดเลือกทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) จำนวน 500 อัตรา บรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ

และเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมจะแต่งตั้งลงในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนั้น ให้กองบัญชาการศึกษา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานกำลังพล สำนักงบประมาณ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และโรงพยาบาลตำรวจ เร่งรัดดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การรับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งและฝึกอบรม เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด

5.การปรับปรุงประสิทธิภาพงานสอบสวน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญและอยู่ระหว่างการปรับปรุงงานสอบสวน เช่น การแก้ไขคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 การลดขั้นตอนทางธุรการฯ การวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งควบเพื่อเป็นเส้นทางการเจริญเติบโต, การพิจารณาเสนอขอปรับปรุงอัตราเงินเพิ่มพิเศษ เป็นต้น

ระหว่างนี้ เพื่อเป็นการช่วยลดภาระและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานสอบสวน ให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล, ตำรวจภูธรภาค 1-9, กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำรวจปริมาณงานของพนักงานสอบสวนแต่ละ สน./สภ. และ กกง เพื่อปรับเกลี่ยพนักงานสอบสวนให้เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณงาน โดยรายงานผลให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบภายในวันที่ 29 ก.พ.67

ส่วนกรณีคดีสำคัญหรือคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ให้กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค หรือกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด พิจารณามอบหมายพนักงานสอบสวนกลุ่มงานสอบสวน ร่วมดำเนินการสอบสวน, ให้ผู้กำกับการ/หัวหน้าสถานี หัวหน้างาน สอบสวนด้วยตนเอง หรือจัดให้มีระบบพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาให้พนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติหน้าที่ใน สน./สภ. และ กก.

6.การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้หารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หาแหล่งเงินกู้ในอัตราพิเศษเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจ เพื่อนำไปชำระหนี้กับสถาบันการเงินเดิมซึ่งมีดอกเบี้ยสูง ซึ่งจะทำให้ข้าราชการตำรวจมีเงินเหลือหลังการผ่อนชำระหนี้จำนวนมากขึ้น

โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่ง ตร. ที่ 19/2567 ลง 11 ม.ค.67 แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดหาเงินกู้ในอัตราพิเศษ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจ จึงให้คณะทำงานฯ เร่งหารือกับสถาบันการเงิน และกำหนดแนวทางเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นของขวัญให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว ให้สามารถดำรงชีพได้ อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี

ไม่ว่าจะเป็นการถวายความปลอดภัยการจราจร การรักษาความสงบการชุมนุมจัดกิจกรรม การปราบปรามยาเสพติด การรับทหารกองประจำการเป็นตำรวจ การปรับปรุงงานสอบสวน การแก้ปัญหาหนี้สินตำรวจ..ถือเป็นเรื่องน่าสนใจมาก คงต้องรอดูว่าจะสามารถจัดการได้ดีมากน้อยแค่ไหน.

ข่าวสารตำรวจ

มอบทุนการศึกษา
ร.ต.อ.อดิศักดิ์ บุบผาชาติ ประธานคณะซุ้มเสม็ดแดงระยอง ร่วมมอบทุนการศึกษาและส่งมอบอุปกรณ์การกีฬา ให้แก่นางเปรมฤดี พลเชียงขวาง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมีพ.ต.อ.วีพงษ์ กงแก้ว ผกก.สภ.เมืองระยอง นายประเชิญ เห่งยี่ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน/ที่ปรึกษาชมรมซุ้มเสม็ดแดง ร่วมงานด้วย

ผลงานดีเด่น
พ.ต.อ.รักชาติ เรืองเจริญ ผกก.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น รับมอบใบประเกียรติคุณจาก พล.ต.ต.อนุวัตร สุวรรณภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติด้านการบังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อหาหลัก และมีผลการปฏิบัติในการสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดระดับดีเด่นของจังหวัด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
พ.ต.อ.สุรสิทธิ์ เนื่องจำนงค์ ผกก.สภ.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี ไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ สมิต ธารา นายกอบต.คลองตำหรุ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมแสดงความยินดีกับ มานิตย์ ภาวสุทธ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และอดีต สส.ชลบุรี ในโอกาสทำบุญขึ้นบ้านใหม่

***********************************

คอลัมน์ : สน.รอตรวจ
โดย : บิ๊กสลีป