ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ได้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวว่า เรื่องนี้ถ้าดูจากข่าวที่แชร์กันในสังคมโซเชียลมีเดีย ก็น่าเห็นใจแก่สัตว์ร่วมโลกมาก และบ่อยครั้งผู้รับผิดชอบการจัดงานมักจะแก้ปัญหาด้วยการกำจัดสัตว์ออกจากพื้นที่ ดังเช่นในอดีตในหลายกรณีที่ผ่านมา แต่ในกรณีดังกล่าวก็ต้องขอไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ละเอียดอีกครั้ง ซึ่งถ้าในแง่กฎหมายนั้น เคยมีมติมหาเถรสมาคมฯ ที่สำคัญ 2 เรื่อง คือ 1. กำหนดเขตอภัยทานในพื้นที่วัด พ.ศ. 2538 ข้อ 4 การกำหนดเขตอภัยทานขึ้นไว้ โดยความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บก สัตว์น้ำ ตลอดถึงปักษีทวิชาติที่ไม่เป็นพิษเป็นภัย ได้อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุขปราศจากการถูกเบียดเบียน หรือรบกวนด้วยประการใด ๆ ดังนั้น วัดจึงมีเขตอภัยทาน (animal sanctuary) ซึ่งเป็นเขตที่ห้ามผู้ใดกระทำ อันมุ่งหมายแก่การทำร้ายทำลายชีวิตสัตว์ อันเป็นการกระทำความผิดศีลธรรมเพื่อให้สัตว์ได้อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุขปราศจากการถูกเบียดเบียน

ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล

2. มติที่ 410/2561 เรื่อง การจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการปล่อยสัตว์ในวัด โดยออกหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ 3 ข้อ ดังนี้ 1. ให้กำหนดพื้นที่วัดเป็นเขตห้ามเจ้าของสัตว์ นำสัตว์มาปล่อย ละทิ้ง หรือกระทำใด ๆ ให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร 2.ให้กำหนดเขตพื้นที่วัดเป็นเขตห้ามซื้อขายหรือการทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าชีวิตสัตว์ภายในเขตวัด 3.ให้วัดต่าง ๆ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยเคร่งครัด โดยมติดังกล่าวทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีหนังสือ เลขที่ พศ.0006/09315 เรื่อง ขอส่งมติมหาเถรสมาคม แจ้งให้เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทราบและถือปฏิบัติตามมติ

อาจกล่าวได้ว่า จากมติมหาเถรสมาคมดังกล่าว วัดนั้นจึงเป็นพื้นที่เขตอภัยทาน สัตว์ที่อยู่ในวัดจะอาศัยอยู่ได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขปราศจากการเบียดเบียน แต่เจ้าของสัตว์นั้นก็ไม่ควรนำสัตว์ของตนมาปล่อย ละทิ้ง ในพื้นที่วัดโดยไม่มีเหตุอันควร เพราะปัจจุบันมีกฎหมายกำหนดความรับผิดแล้ว และในพื้นที่วัดไม่ควรมีการค้าขายชีวิตสัตว์อันเป็นการกระทำผิดศีลธรรมในวัดอีกด้วย

สำหรับกรณี พระในวัดจัดการจับสุนัขมากกว่า 25 ตัว ด้วยการเลือกใช้การยิงยาสลบในสัตว์และย้ายสัตว์ออกนอกพื้นที่วัด ส่งผลให้มีสุนัขตายเพราะยาสลบ 2 ตัว ดังกล่าวนั้น เรื่องดังกล่าวก็ต้องอาศัยข้อเท็จจริงประกอบพยานหลักฐาน ถึงการกระทำนั้นว่าเป็นการกระทำที่มีความจำเป็นหรือไม่ในการจัดการเกี่ยวกับสุนัขในวัดและวิธีการจัดการนั้นสมควรแก่การจัดการเพื่อป้องกันการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่อย่างไร.

ทีมข่าววาไรตี้สัตว์เลี้ยง