เมื่อวันที่ 30 เม.ย. รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินงานระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด โดยจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อสะท้อนความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพครู หลักสูตรสร้างสื่อวิดีทัศน์อย่างไร…ให้โดนใจเด็ก และหลักสูตรปลดล็อกศักยภาพผู้เรียนไร้ขีดจำกัดด้วย “QUICKsteps” ทั้งนี้ภาพรวมของ 3 หลักสูตร มุ่งพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีทักษะ สร้างสมรรถนะที่ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ และความลุ่มลึกในการประกอบวิชาชีพ โดยกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใช้ระยะเวลาการพัฒนาระหว่าง 12-58 ชั่วโมง ในรูปแบบผสมผสาน (Blended) ทั้งรูปแบบ On Site และ Online โดยเน้นภาคทฤษฎีควบคู่การปฏิบัติจนเกิดสมรรถนะที่เป็นความลุ่มลึกทางวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ

รศ.ดร.ประวิต กล่าวต่อว่า สำหรับเนื้อหาสาระของหลักสูตรดังกล่าวมีดังนี้ 1.“หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อสะท้อนความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ” จำนวน 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย Module 1 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพครู (Core Teaching Practice) และ Module 2 การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพครู กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และคณาจารย์ในสถาบันผลิตครู 2.“หลักสูตรสร้างสื่อวิดีทัศน์อย่างไร…ให้โดนใจเด็ก” จำนวน 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย Module 1 การออกแบบสื่อวีดิทัศน์ และ Module 2 ผลิตและนำสื่อวีดิทัศน์ไปใช้ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบวิชาชีพครู และ 3. หลักสูตรปลดล็อกศักยภาพผู้เรียนไร้ขีดจำกัดด้วย “QUICKsteps” จำนวน 58 ชั่วโมง ประกอบด้วย Module 1 จิตวิทยาพัฒนาการและหลักพื้นฐานของ QUICKsteps Module 2 แนวทางการส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านภาษาแบบ QUICKsteps และ Module 3 จำนวนและการดำเนินการ แบบ QUICKsteps กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบวิชาชีพครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

“ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบความเรียบร้อยของหลักสูตรเพื่อเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เผยแพร่หลักสูตรทั้งหมดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้เข้ารับการพัฒนา ผ่านหน่วยงานความร่วมมือกับคุรุสภา และคาดว่าจะสามารถพัฒนาและสร้างความลุ่มลึกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คณาจารย์ในสถาบันผลิตครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้มีความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ที่ส่งผลถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประโยชน์ของผู้เรียนต่อไป” รศ.ดร.ประวิต กล่าว.