เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 9 มิ.ย. ที่อาคารรัฐสภา ตัวแทนนิสิต/นักศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมยื่นหนังสือต่อ ส.ส.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เพื่อช่วยส่งเสริมและผลักดันการก่อตั้งสภาวิชาชีพและใบประกอบวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเป็นการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาทำงานเพื่อสร้างมาตรฐานและความปลอดภัยต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านวิชาชีพในการพิทักษ์และปกป้องสิทธินักวิทยาศาสตร์การกีฬาจากการถูกแอบอ้าง โดยทางคณะกรรมาธิการการกีฬาได้รับเรื่อง และพร้อมจะสนับสนุนโดยวางแผนหารือกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อไป