สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 25 มิ.ย. 65 มีจำนวนผู้ป่วยใหม่ 2,236 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,235 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,288,342 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,892 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,289,922 ราย กำลังรักษา 22,786 ราย เสียชีวิต 16 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 8,877 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 602 ราย