เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ (เสริมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม จ.สมุทรปราการ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า “พระวชิรวรคุณ” ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

สำหรับพระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร (Willpower Institute) และเป็นอดีตเลขานุการสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล