สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 30 มิ.ย. 65 มีจำนวนผู้ป่วยใหม่ 2,695 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,690 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 5 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,299,480 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,779 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,299,842 ราย กำลังรักษา 23,931 ราย เสียชีวิต 14 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 8,950 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 684 ราย