เมื่อวันที่ 12 ก.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง กรณีพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2565

โดย พล.ต.อ.อัศวิน อายุ 71 ปี แจ้งสถานะหย่า โดยแจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 11,518,938 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 4 บัญชี มูลค่ารวม3,867,938 บาท ที่ดิน 6 แปลง ในพื้นที่ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 5 แปลง ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม 1 แปลง มูลค่ารวม5,341,000 บาท ยานพาหนะ แจ้งว่า เป็นรถยนต์ 1 คัน มูลค่า 2,000,000 บาท ทรัพย์สินอื่นมีเพียงอย่างเดียวคือทองรูปพรรณน้ำหนัก 10 บาท มูลค่า 310,000 บาท ไม่มีหนี้สิน

อย่างไรก็ตาม พล.ต.อ.อัศวิน แจ้งว่ามีรายได้ต่อปีรวม 2,009,520 บาท แบ่งเป็น เงินเดือน 864,720 บาท เงินข้าราชการบำนาญ 646,800 บาท เงินเพิ่มข้าราชการการเมือง 498,000 บาท รายจ่ายต่อปี 704,000 บาท แบ่งเป็นประกันชีวิต 100,000 บาท ค่าสาธารณูปโภค 120,000 บาท ค่าน้ำมัน 60,000 บาท ค่าโทรศัพท์ 24,000 บาท ค่าท่องเที่ยว 300,000 บาท และเงินบริจาค 100,000 บาท.