เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คว้ารางวัลรองแชมป์โลก จากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก “World RoboCup Rescue 2022”  และอีก 2 รางวัล ได้แก่ Best-in-Class Mobility และ Best Team Description Papers โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 14 ทีม จาก 10 ประเทศทั่วโลก อาทิ ออสเตรีย แคนนาดา จีน เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ตุรกี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และไทย ผลการแข่งขันดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Shinobi จากประเทศญี่ปุ่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม iRAP Robot  ประเทศไทย และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Hector จากประเทศเยอรมัน ระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ประเทศไทย

สำหรับการจัดแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก “World RoboCup 2022”  จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทยบนเวทีโลก สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการจัดแข่งขันระดับนานาชาติในช่วงที่เริ่มมีการเปิดประเทศ สร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการยกระดับสินค้า และบริการด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้ภาครัฐ ภาคเอกชนมีความสนใจอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพิ่มมากขึ้น

สมาชิกในทีมประกอบด้วย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน

1. นายฐิติยศ             ประกายธรรม   

เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

2. นายภูมิทรรศน์      สังข์พันธ์

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

วิศวกรรมวัสดุและการผลิต

3. นายธรรมฤทธิ์         ศิวาลัย          

4. นายจิรกานต์           สุขเจริญ         

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์

5. นายชัยพฤกษ์           เลาหะพานิช     

6. นายอาทิตย์             นาราเศรษฐกุล  

7. นายเศรษฐพงศ์     เฟื่องแก้ว

วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์

8. นายกลภัทย์          บุญเหลือ

วิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ

9. นายนภดล            จำรัสศรี

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

10. นายภูบดี               บุญจริง          

11. นายธีรวัฒน์                เพ็ชรปูน         

12. นายสิปปกร         ฉัตรจริยเวศน์

13. นาย   ณัชพล             ช่างบุ

14. นายพสิษฐ์          แสงกลับ

15. นายนาวิน           เอี่ยมสำอางค์

อาจารย์ผู้ควบคุมทีมและที่ปรึกษาทีม  ประกอบด้วย 1. รศ.ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2. ผศ.ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 3. ผศ.ดร.วิษณุ  จิตวิริยะ 4. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ 5. อาจารย์ ดร.จิรพันธุ์  อินเทียม  6. อาจารย์นพดล พัดชื่น 7. อาจารย์ ดร.อรัญ แบล็ทเลอร์