เมื่อวันที่ 6 ส.ค. มีคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่3773/2564 เรื่อง ปิดหมู่บ้านชุมชนบ้านวังกะ (ฝั่งมอญ) เทศบาลตำบลวังกะ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคำสั่ง ดังนี้

ข้อ 1 กำหนดปิดหมู่บ้านชุมชนบ้านวังกะ (ฝั่งมอญ) เทศบาลตำบลวังกะ หมู่ที่ 2 ตำบลหนอง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 6-19 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาด

ข้อ 2 ห้ามผู้ใดเข้า-ออกพื้นที่ หมู่บ้านชุมชนบ้านวังกะ (ฝั่งมอญ) เทศบาลตำบลวังกะ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 6-19 สิงหาคม 2564 โดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ยกเว้น เจ้าหน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และหัวหน้าคุ้มบ้านเป็นผู้ปฏิบัติงานในจุดควบคุมดังกล่าวหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอ (นายอำเภอ) หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข้อ 3 ปิดสะพานไม้อุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ) ไม่ให้มีการสัญจรไป-มา

ข้อ 4 ปิดการสัญจรทางน้ำระหว่างชุมชนบ้านวังกะกับพื้นที่อื่น ๆ โดยขอรับการสนับสนุนกำลังจากชุดปฏิบัติการทางเรือ หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า

ข้อ 5 มอบหมายให้อำเภอสังขละบุรี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดกั้น จุดควบคุมการเข้า-ออก ณ บริเวณสามแยกวัดวังก์วิเวการาม

ข้อ 6 การขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค การขนส่งทางการแพทย์ การขนส่งพัสดุภายในประเทศ และสิ่งของจําเป็นในการดำรงชีวิตประจําวัน โดยให้ขนถ่าย ณ บริเวณสามแยกวัดวังก์วิเวการาม ทั้งนี้ ให้ดำเนินการได้โดยมอบหมายให้นายอำเภอสังขละบุรี เป็นผู้บริหารจัดการในพื้นที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2564