ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภาและอดีต รมช.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชากับการบริหารจัดการสถาบันการศึกษา ในการอบรมหลักสูตร “หลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรมการโค้ชสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา” ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับสภาสมาคมธรรมาภิบาล เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า สถาบันการศึกษาเป็นต้นทางสำคัญสำหรับการพัฒนาคน ประกอบกับโลกในยุคเปลี่ยนแปลงและแข่งขันสถานศึกษาภายใต้ผู้บริหารและครู อาจารย์ จึงเป็นผู้ที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับการแสวงหาแนวทางหรือนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างคนและสร้างชาติ ที่น่าสนใจการบริหารจัดการในทุกมิติที่จะทำให้การศึกษาของชาติก้าวทันการเปลี่ยนแปลงได้นั้น ผู้บริหารจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือนำหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทาง ทั้งนี้เพราะศาสตร์พระราชาดังกล่าวเป็นต้นทางที่สำคัญสำหรับการสร้างพลังร่วมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เป็นรูปธรรม

ม.ล.ปนัดดา กล่าวต่อไปว่า สังคมไทยประสบปัญหาในหลากหลายมิติ สถานศึกษาจึงเป็นหนึ่งในสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทสำคัญยิ่งที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนการพัฒนานักเรียน นักศึกษา และเหนือสิ่งอื่นใดเยาวชนเหล่านั้นจะเป็นทุนมนุษย์หรือทรัพยากรที่สำคัญในการรับผิดชอบบ้านเมืองในอนาคต โจทย์หรือคำถามจึงมีอยู่ว่า โลกในยุคดิจิทัลผู้บริหารสถานศึกษาและทุกภาคส่วนจะทำอย่างไร ที่จะให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ตระหนักในความเป็นไทย รับผิดชอบชั่วดี รู้รักสามัคคี สร้างสรรค์ ยึดหลักสุจริตธรรม เลิกดูหมิ่น หยาบคาย ให้เกียรติแผ่นดินเกิด ไม่กระโจนเข้าสู่วังวนของกระแสเฟคนิวส์ จึงเป็นอีกหนึ่งในมิติที่ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ควรจะมองข้าม