สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 17 สิงหาคม 2565 มีจำนวนผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลรายใหม่วันนี้ 2,461 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,460 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,402,622 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,243 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,405,746 ราย กำลังรักษา 19,902 ราย เสียชีวิต 28 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 10,217 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 943 ราย