ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ส.ค. บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NOBLE) ได้ชี้แจง ไม่เกี่ยวข้องกรณีทายาทอดีตผู้บริหารแสดงความคิดเห็นสาธารณะ ระบุว่า

จากการที่มีการเผยแพร่ข่าวและการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ อ้างอิงถึงการมีทายาทอดีตผู้บริหารโนเบิล แสดงความคิดเห็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโควิด-19 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงว่า โนเบิล เป็นองค์กรธุรกิจเอกชนที่มีเจตนารมณ์ในการดำรงความเป็นกลางต่อการแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี คุณธนัตถ์ ธนากิจอำนวย มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับทางบริษัทฯ สำหรับเหตุการณ์การระบาดของโควิด-19 นั้น ทางบริษัทฯ มีความห่วงใยและติดตามอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 11/05/2564 แสดงดังตารางที่แนบมาเพื่อใช้อ้างอิง โดยที่ นายกิตติ ธนากิจอำนวย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นตำแหน่งเพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ก่อตั้ง และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือมีบทบาทในการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีทายาทและสมาชิกในครอบครัวถือหุ้นในบริษัทฯ แต่อย่างใด

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 11/05/2564
1 . RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED จำนวนหุ้น 274,624,812 หุ้น คิดเป็น 20.05 %
2 . CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG จำนวนหุ้น 226,045,000 หุ้น คิดเป็น 16.51 %
3 . บริษัท บีทีเอส กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น 125,000,000 หุ้น คิดเป็น 9.13 %
4 . บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวนหุ้น 66,624,738 หุ้น คิดเป็น 4.87 %
5 . นาย นเรศ งามอภิชน จำนวนหุ้น 54,000,000 หุ้น คิดเป็น 3.94 %
6 . THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED จำนวนหุ้น 49,879,777 หุ้น คิดเป็น 3.64 %
7 . นาย ธงชัย บุศราพันธ์ จำนวนหุ้น 48,686,021 หุ้น คิดเป็น 3.56%
8 . THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPOR จำนวนหุ้น 35,280,000 หุ้น คิดเป็น 2.58 %
9 . UBS AG HONG KONG BRANCH จำนวนหุ้น 31,644,600 หุ้น คิดเป็น 2.31 %
10 . นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ จำนวนหุ้น 25,385,000 หุ้น คิดเป็น 1.85 %