เมื่อวันที่ 14 ก.ย. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ กรณีเข้ารับตำแหน่งนายกเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.65 โดยนายปรเมศวร์ แจ้งมีทรัพย์สิน 137,833,387 บาท ได้แก่ เงินสด 1 ล้านบาท เงินฝาก 18,320,987 บาท เงินลงทุน 42,198,422 บาท ที่ดิน 10 แปลง 35,278,700 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4 แห่ง เป็นบ้านทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น 1 หลัง ตึกแถว 4 ชั้น 1 หลัง บ้านตึกเดี่ยว 2 ชั้น 1 หลัง ห้องชุดคอนโดฯ 2 ห้อง รวม 24,686,151 บาท ยานพาหนะ 3 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 10,467,125 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 10,467,125 บาท มีหนี้สิน 125,196 บาท (เป็นเงินเบิกเกินบัญชี) มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 15,251,160 บาท เป็นเงินเดือน 1,506,360 บาท ที่ปรึกษา 1.2 แสนบาท ค่าเช่าที่ดิน 80,000 บาท ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 324,000 บาท ค่าเช่าคอนโดฯรอยซ์ 7.8 แสนบาท เงินฝากมรดก 2 รายการ 12,440,799 บาท มีรายจ่ายรวม 1,174,038 บาท

ส่วนนางชนิดา งามพิเชษฐ์ คู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 17,857,143 บาท ได้แก่ เงินฝาก 8,543,519 บาท เงินลงทุน 2,289,080 บาท ที่ดิน 1,508,000 บาท ยานพาหนะ 1 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 39,177 บาท ทรัพย์สินอื่น 4,477,366 บาท มีหนี้สิน 416,522 บาท (เป็นเงินเบิกเกินบัญชี) มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,353,811 บาท เป็นเงินค่าชดเชยออกจากงาน มีรายจ่ายรวม 121,741 บาท ขณะที่บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สิน 2,285,928 บาท เป็นเงินฝาก 68,830 บาท สิทธิและสัมปทาน 2,217,098 บาท ไม่มีรายได้ มีรายจ่ายรวม 892,864 บาท ในจำนวนนี้เป็นค่าเล่าเรียนบุตร 8 แสนบาท

เท่ากับว่านายปรเมศวร์ พร้อมด้วยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 157,976,459 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 541,718 บาท ขณะที่ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นายปรเมศวร์แจ้งถือครองนาฬิกา 15 เรือน ได้มาระหว่างปี 60-65 รวม 2,882,000 บาท ส่วนนางชนิดาถือครองทองแท่ง หนัก 11 บาท 40 กรัม ได้มาระหว่างปี 60-65 รวมมูลค่า 483,542 บาท เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากตำแหน่งนายกเมืองพัทยาแล้ว นายปรเมศวร์ ยังแจ้งว่าปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์มิเลนเนียม จำกัด และที่ปรึกษาบริษัท แผ่นดินทอง พัฒนาที่ดิน จำกัด ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 61-62 เป็นรองนายกเมืองพัทยา (สมัยนายสนธยา คุณปลื้ม เป็นนายกเมืองพัทยา)