ศ.ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการระบาดหนักมากในประเทศไทย มจพ. ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ได้มอบนโยบายให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของ มจพ. ช่วยกันสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งถือเป็นการดำเนินงานที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.สราวุฒิ  สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกันมอบตู้อบฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยรังสี UV จำนวน 10 เครื่อง และอาหารว่างบ๊วยคละรส จำนวน 400 ห่อ โดยมี รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.  อาจารย์ ดร.สราวุฒิ  สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และอาจารย์ ดร.รสจรินทร์  รัตนสุนทร ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกันมอบตู้อบฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยรังสี  UV จำนวน 2 เครื่อง โดยมีผู้แทนของโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นกำลังให้ใจกับบุคลากรทางการแพทย์

ตู้อบฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยรังสี UV เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาจากทีมนักวิจัยและนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ตอบโจทย์การใช้งานได้จริง เน้นการคิดค้น ออกแบบ พัฒนา ใช้เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพให้ทันต่อความต้องการในการระบาด และรับมือวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้าต้องทุ่มเททำงานหนัก ซึ่งทุกภาคส่วนต่างเร่งระดมความช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำลัง ความสามารถ มจพ. ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ตอบแทนสังคม  เพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน