เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุม ศบค. เห็นชอบโครงการนำร่องการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงาน (Factory Sandbox) (ตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล) โดยเป็นแนวคิดในการจัดการโครงสร้างและกระบวนการในลักษณะเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขที่มุ่งเป้าดำเนินการควบคู่กันระหว่างสาธารณสุขและเศรษฐกิจ โดยในแซนด์บ็อกซ์ จะมุ่งเป้าไปที่โรงงานภาคการผลิตส่งออกขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นกลไกที่พยุงประเทศอยู่ในปัจจุบัน โดยมีด้วยกันอยู่ 4 ส่วน คือ ยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและอุปกรณ์การแพทย์ โดยระยะที่ 1 นนทบุรี ปทุมธานีสมุทรสาครและชลบุรี และระยะที่ 2 อยุธยา ฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ โดยตรวจดำเนินการตรวจคัดกรองด้วย RT-PCR 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อแยกคนป่วยไปรักษาทันทีและดำเนินการตรวจ ATK ทุกสัปดาห์, การรักษาจัดให้มี FAI , Hospitel, โรงพยาบาลสนามและไอซียู สำหรับผู้ป่วย เขียว เหลืองและแดง, การดูแลดำเนินการฉีดวัคซีนให้แรงงานโดยเน้นกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง คนท้องและออกใบรับรองโรงงานสีฟ้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุน และการควบคุมดำเนินการตามมาตรการบับเบิลแอนด์ซีล

ทั้งนี้ ในระยะแรกเป้าหมายที่จะดำเนินการใน 4 จังหวัด มีสถานประกอบการภาคการผลิตและ ส่งออกที่มีจำนวนผู้ประกันตนเกิน 500 คนขึ้นมีผู้ประกันตนเป้าหมายทั้งสิ้น 474,109 คน ปทุมธานี จำนวนสถานประกอบการ 21 แห่งสนใจเข้าร่วม 8 แห่ง, ปทุมธานี จำนวนสถานประกอบการ 76 แห่ง สนใจเข้าร่วม 19 แห่ง, สมุทรสาคร จำนวนสถานประกอบการ 107 แห่งสนใจเข้าร่วม 12 แห่ง และชลบุรร จำนวนสถานประกอบการ 183 แห่ง สนใจเข้ารวม 21 แห่ง รวมสถานประกอบการสนใจเข้าร่วมทั้งหมด 60 แห่ง รวมลูกจ้างทั้งหมด 138,395 คน

สำหรับประเภทสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ คือสถานประกอบกิจการที่ผลิตเพื่อการส่งออก, อยู่ในจังหวัดชลบุรี นนทบุรี สมุทรสาคร ปทุมธานี อยุธยา ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ มีลูกจ้างตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป ต้องดำเนินการ FAI ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5, ดำเนินการ บับเบิลแอนด์ซีล โดยกำหนดให้ลูกจ้างเดินทางกลับที่พักโดยตรงไม่แวะระหว่างทางและอยู่แต่ในเคหสถานเท่านั้น, ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR จำนวน

1 ครั้งให้ลูกจ้างทั้งหมดและตรวจแบบ ATK ทุก 7 วัน, ฉีดวัคซีนให้ลูกจ้างที่ตรวจ Swab Test ทุกคนยกเว้นคนที่ติดเชื้อให้เข้ารับการรักษาส่วนค่าบริการฉีดวัคซีนสถานประกอบการต้องเป็นผู้จ่ายให้แก่สถานพยาบาล และสถานประกอบการทำหนังสือยินยอมดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงแรงงานและจังหวัด

อย่างไรก็ตาม ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการดังกล่าวคือการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาคการส่งออก ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า 700,000 ล้านบาท และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึงรักษาระดับการจ้างงานในภาคการผลิตส่งออกสำคัญได้กว่า 3 ล้านตำแหน่ง.

ของคุณภาพจากประชาสัมพันธ์สมุทรสาคร