เมื่อวันที่ 21 ม.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจใจความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 54 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

อาทิ 1.พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 3 ดำรงตาแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย)

2.พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่หัวหน้าส่วนอำนวยการ และสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

3.พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 8 ดำรงตำแหน่ง จเรตำรวจ (สบ8)

4.พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ประสานงานและขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์)

5.พล.ต.ต.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ รองจเรตำรวจ (สบ7) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1

ขณะเดียวกันมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการจำนวน 23 ราย ลงนามท้ายประกาศโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 66

อ่านรายละเอียดทั้งหมดที่นี่