เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) มีหนังสือคำสั่งจตช.ที่ 2/2566 ลงวันที่ 16 ก.พ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ใจความว่า ด้วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือ สง.ผบ.ตร. ที่ 0001(ผบ)/32 ลงวันที่ 13 ก.พ.66 ให้ จเรตำรวจแห่งชาติ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี เมื่อวันที่ 12-13 ก.พ. 2566 ได้ปรากฏข่าวตามสื่อสังคมออนไลน์และสื่อต่างๆ อาทิ เดลินิวส์ออนไลน์ มติชนออนไลน์ ไทยโพสต์ กล่าวถึงข้าราชการตำรวจนามว่า “สารวัตรซัว” ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ และยังกล่าวถึงข้าราชการตำรวจ นามว่า “นายพล จ” ว่ามีการจัดระเบียบการพนันออนไลน์ เรียกรับผลประโยชน์แบ่งประเภทการจ่ายต่อเดือน นอกจากนั้นยังมีการพาดพิงถึงการเรียกรับผลประโยชน์น้ำมันเถื่อน เพื่อให้ปรากฏรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีข้าราชการตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทั้งอาญา ทางวินัยหรือไม่อย่างไร และหากมีการนำเสนอข่าวหรือข้อมูลทางสื่อมวลชนหรือสื่อออนไลน์ในเรื่องเดียวกันนี้เพิ่มเติม หรือมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน ให้รวมเรื่องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปในคราวเดียวกัน แล้วรายงานผลการตรวจสอบมาเพื่อพิจารณาต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดความรวดเร็ว รวมทั้งเกิดความถูกต้องเป็นธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจ ดังต่อไปนี้

1.พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจตำรวจแห่งชาติ เป็น ประธานกรรมการ 2.พล.ต.ต.ฎิษพจณ์ อิสรางกูร ณ อยุทธยา รองจเรตำรวจ (สบ 7) สำนักงานจเรตำรวจ เป็น กรรมการ 3.พล.ต.ต.สันติ์นที ประยูรรัตน์ ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ เป็น กรรมการ 4.พล.ต.ต.เจนกมล คำนวล ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจ เป็น กรรมการ 5.พ.ต.อ.อภิชา ถาวรศิริ รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 6 สำนักงานจเรตำรวจ เป็น กรรมการ 6.พ.ต.อ.สมยศ ศรีเรือง รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 3 สำนักงานจเรตำรวจ เป็น กรรมการ 7.พ.ต.อ.ฐิติณัฐ สิทธิชัย รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ เป็น กรรมการ 8.พ.ต.อ.กิตติวัตน์ กฤษณะทรัพย์ ผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ เป็น กรรมการ/เลขานุการ 9.พ.ต.ท.ทิวัตถ์ รุจิพรมงคล รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจ เป็น กรรมการ 10.พ.ต.ต.อำนาจ นิ่มฟัก สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 10 สำนักงานจเรตำรวจ เป็น กรรมการ 11.ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ชนิดา แจ่มกระจ่าง สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ กองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 12.พ.ต.ต.หญิง ธัญญชล เจือไทย สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทาง ตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 0013.151/2008 ลงวันที่ 9 ก.ค.2564 เรื่องอนุมัติหลักการและกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหนังสือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 0013.151/1637 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2565 เรื่องแนวทางและขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเรื่องร้องเรียนข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทราบต่อไป.