เมื่อวันที่ 4 เม.ย. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุมการพัฒนาศักยภาพ อว.ส่วนหน้า เพื่อขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยมี อว.ส่วนหน้า 76 จังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษา รมว.อว. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ผู้บริหาร อว. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า กระทรวง อว.ตั้ง อว.ส่วนหน้า มาเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งการทำงานที่ผ่านมาของ อว.ส่วนหน้า มีแต่คนชื่นชม อย่างไรก็ตามสิ่งที่ อยากจะขอย้ำเตือน อว.ส่วนหน้า คือ 1. ให้ทำเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เป็นการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความรู้ทางด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ให้มากขึ้น เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ประเทศไทยและทำให้ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพิ่มสูงขึ้น 2.ต้องสร้างเศรษฐกิจฐานราก ที่เป็นเศรษฐกิจแบบสมบูรณ์ครบถ้วน ยึดเป็น Local Economy และต้องทำให้เกิดอาชีพที่หลากหลาย มีรายได้เพิ่มขึ้น คนต่างจังหวัดต้องภูมิใจในตนเอง ต้องคิดว่าทำอย่างไรให้ อว.ส่วนหน้า เป็นตัวแทนของจังหวัด พัฒนาจังหวัด และต้องแตกต่างจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ ของไทย

“ผมขอฝากไว้ให้ทีม อว.ส่วนหน้า ได้กลับไปคิดว่า หนึ่ง) อยากให้ทำการแข่งขันทางด้านดนตรีของมหาวิทยาลัยระดับประเทศ อาจจะแบ่งออกเป็นประเภท เช่น ดนตรีไทย สากล คลาสสิก เป็นต้น เพราะเรามีศักยภาพที่จะเติบโตทางด้านนี้ อว.ส่วนหน้า จะมีส่วนในศิลปะ สุนทรียะ และอารยะ สอง) ให้มีการฟื้นฟูศิลปะ สุนทรียะ และอารยะแบบดั้งเดิมกลับขึ้นมา เช่น งานซ่อมผนังวัด ซ่อมวิหาร เจดีย์ ช่างท้องถิ่น เป็นต้น ให้นำมาประชัน ประกวดแข่งขันกัน ซึ่งหากทำเพิ่มขึ้นได้จะทำให้เมืองสวยขึ้น จังหวัดดีขึ้น สมบูรณ์มากขึ้น ให้คิดต่อยอด จะกลายเป็นน้ำพุแห่งความสร้างสรรค์ นี่เป็นความตั้งใจที่ผมทำ อว. ส่วนหน้าขึ้นมา” ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าว

ขณะที่ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่า อว.ส่วนหน้า เป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับพื้นที่ เป็นจุดเชื่อมระหว่างกระทรวง อว. กับระดับพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งกลไกอื่น ๆ ของ อว.ที่อยู่นอกพื้นที่ การทำงานขอว อว.ส่วนหน้า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จมาก โดยเฉพาะการดูแลขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ทั้ง 2 ระยะ รวมถึงการกำหนดความร่วมมือกับหน่วยงานหลัก เช่น การทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย หรือกำหนดให้ อว.ส่วนหน้า มีส่วนในการขับเคลื่อนแผนงานข้อเสนอตามความต้องการของพื้นที่ จังหวัด ภูมิภาค หรือการทำงานร่วมกับหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม อว.ส่วนหน้า ยังคงมีประเด็นในการดำเนินงานต่อไป ในการทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ทำให้ไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ภายในปี 2580