พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือ “เจ้าคุณประสาร” รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ทางมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 45/2566 ณ วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เมืองกริฟฟิน รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 25-28 พ.ค.นั้น พระครูปิยธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร ประธานศูนย์วิปัสสนากรรมฐานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ภาคตะวันออก ยังถือโอกาสอันเป็นมงคลที่พระธรรมทูตไทยจากทั่วโลกมาร่วมประชุม จัดพิธีฉลองวัดครบ 18 ปี แห่งการก่อตั้ง (2548-2566) วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร ซึ่งเป็นวัดป่าสายกรรมฐานกลางประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการถวายที่ดินมาจาก คุณอนุชา-พนิลักษณ์ สุคันธวงค์ ถวายที่ดิน 12.5 ไร่ ทั้งได้ขยายพื้นที่ออกไป ทำให้ปัจจุบันมีเนื้อที่ 117 ไร่ โดยพระครูปิยธรรมวิเทศ มีเจตนามุ่งมั่นที่จะสอนกรรมฐานให้กับทุกคนโดยไม่เลือกชนชั้นหรือศาสนา ดังนั้นวัดแห่งนี้จึงมีทั้งคนไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และชาวสหรัฐอเมริกา มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจำนวนมากในแต่ละสัปดาห์

พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า เจ้าอาวาสวัดพระมหาชนก เล่าว่า คนทุกคนบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะมีความเชื่อ หรือนับถือศาสนาอะไรก็ตาม ทุกคนย่อมหนีไม่พ้นความทุกข์ และอยากจะออกจากทุกข์ เมื่อประสบปัญหาต่างๆซึ่งรวมความว่า เป็นทุกข์แล้วนั้นต่างคนก็ต่างแสวงหาอาจารย์ หรือสถานที่ต่างๆเพื่อหาทางออก เจ้าอาวาสวัดพระมหาชนก จึงมองว่าควรที่จะมีคำตอบ เป็นสถานที่ เป็นทาง เป็นแสงสว่างให้คนเหล่านี้ได้ เหมือนอย่างที่อาจารย์พุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ได้ทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง และพระครูปิยธรรมวิเทศ ก็เคยไปอาศัย ศึกษา อบรม ฝากตัวเป็นศิษย์ของอาจารย์พุทธทาสอยู่หลายปี ดังนั้น ในทุกวันอาทิตย์พระในวัดทุกรูปจะงดรับกิจนิมนต์นอกวัดเพื่อมุ่งสอนกรรมฐานอนุเคราะห์ญาติโยม ซึ่งภายในวัดมีอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นสถานที่ปฏิบัติและมีสถานที่มีความสงบ เหมาะแก่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างยิ่ง

“พระธรรมทูตและญาติโยมที่มาร่วมงานครั้งนี้ ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้โลกตะวันตกได้รับรู้ตามเจตนารมณ์ของพระครูปิยธรรมวิเทศ เจ้าอาวาส และพระธรรมวชิจารย์ รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระเถระผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งองค์กรเครือข่ายธรรมทูตคฤหัสถ์ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ก็ได้กล่าวเน้นย้ำในที่ประชุมครั้งนี้ว่า วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เป็นแบบอย่างวัดกรรมฐานกลางประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างแท้จริง” พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าว