เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล โดยระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นสัญญาบัตรให้แก่ข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นนายพล (วาระตุลาคม 2564) ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้น จํานวน 8,507 ราย

สามารถติดตามชมรายชื่อทั้งหมดได้ที่นี่..คลิก