เมื่อวันที่ 1 ก.ค. นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วย นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน และนโยบายของสำบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย จ.หนองคาย เพื่อต้องการให้นโยบายต่างๆ ของ สศศ. ลงสู่เป้าหมายและสู่ผู้เรียนที่พิการได้เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการ โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย ประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ได้เข้าถึงผู้บริการที่จะเข้ารับบริการ โดยมีการคัดกรองผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ณ หน่วยบริการอำเภอทั้ง 9 หน่วย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้ย้ำถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมและนวัตกรที่เข้ามาช่วยในการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการ รวมทั้งฐานเก็บข้อมูลของนักเรียนผู้พิการเป็นรายบุคคล และของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย

ผอ.สศศ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับคณะครู ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย ในด้านความเป็นอยู่ที่หลับนอน อาหารการกิน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเมนูอาหารแต่ละอาทิตย์ร่วมกับครูโภชนาการ และให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม 1 อาชีพที่ใช้ใจที่ชอบ เพื่อเสริมทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันและนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต และสร้างสถานศึกษาแห่งนี้เหมือนกับบ้านตนเอง กินอิ่มนอนหลับด้วย