เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง โฆษก ตร. กล่าวว่า ตามที่จะมีการประชุมรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรี ในวันพรุ่งนี้ (13 ก.ค.) ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนบางส่วนมาแสดงออกหรือจัดการชุมนุมนั้น พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. ที่ดูแลงานมั่นคง อำนวยการในภาพรวม และ บช.น. ได้ชี้แจงจัดเตรียมแผนการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการจราจร และการบริหารจัดการพื้นที่รัฐสภา โดยใช้การขับเคลื่อนการปฏิบัติผ่าน ศปก.ตร.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกจราจร และการบริหารจัดการพื้นที่รัฐสภา ร่วมมือกับ กทม. จัดสถานที่รองรับการชุมนุมบริเวณพื้นถนน 1 ช่องจราจร และทางเท้าภายในศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร เกียกกาย (ฝั่งสนามเด็กเล่น) พื้นที่ 710 ตร.ม. รองรับผู้ชุมนุมได้ประมาณ 100-200 คน หากเกิดกว่าปริมาณที่จะรับได้ บช.น. จะปรับพื้นที่ตามจำนวนผู้ชุมนุมต่อไป และมีการจัดเตรียมเส้นทางและสภาพการจราจร เตรียมกำลังพลเป็นจำนวนมาก อุปกรณ์ต่างๆ ยานพาหนะ กล้องวงจรปิด ชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไขสถานการณ์ ครอบคลุมพื้นที่รัฐสภาและพื้นที่ต่างๆ ในพื้นที่ กทม.

โดย พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น. ได้ลงนามคำสั่ง กองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ 315/2566 เรื่อง ประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกินห้าสิบเมตร รอบรัฐสภา ตามมาตรา 7 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 โดยประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบรัฐสภา รายละเอียดกำหนดพื้นที่ห้ามชุมนุมและพื้นที่ชุมนุมรอบรัฐสภา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 24.00 น. ซึ่งอาจมีการปิด ปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลการชุมนุมฯ

ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือผู้ชุมนุมอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ภายในสถานที่ที่จัดให้มีการชุมนุม หากจะชุมนุมนอกสถานที่ดังกล่าว ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ให้ผู้จัดการชุมนุมฯ มีหนังสือแจ้งการชุมนุมต่อหัวหน้าสถานีตำรวจล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และขอให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมปฏิบัติตามหน้าที่และกฎหมาย ไม่ยุยง ส่งเสริม ชักจูงให้กระทำความผิด หรือก่อให้เกิดความเดือนร้อนรำคาญเกินสมควรแก่เหตุ ไม่พกพาอาวุธ และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติตามคำแนะนำ เงื่อนไขหรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะบังคับใช้ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558, แผนดูแลการชุมนุมสาธารณะฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 25 สิงหาคม 2558) และแผนชุมนุม 63 (ตร.) รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการบริหารจัดการฯ

สำหรับประชาชนทั่วไป ขอประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรบริเวณถนนสามเสน หน้ารัฐสภาตลอดห้วงเวลาการประชุมสภา ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ของวันที่ 13 ก.ค. เป็นต้นไป

โฆษก ตร. กล่าวอีกว่า ผบ.ตร. มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ทั้งประชาชนที่สัญจรไปมาและที่มาร่วมชุมนุม ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเฝ้าฟัง ติดตามสถานการณ์ และจัดเตรียมแผน รองรับการปฏิบัติต่างๆ แก้ไขปัญสภาพการจราจรตลอดจนแผนเผชิญเหตุ มอบหมายผู้รับผิดชอบพื้นที่ต่างๆ ไว้ให้ครอบคลุมพื้นที่ กทม. และขับเคลื่อนการปฏิบัติการผ่านระบบ ศปก.ตร. และ ศปก. ทุกระดับ โดยได้เตรียมการรองรับและซักซ้อมการปฏิบัติไว้เรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยเป็นไปด้วยดี