เมื่อวันที่ 13 ก.คฐ.รองศาสตราจารย์ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 3 – 13 กรกฎาคม 2566 ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 คน ผลปรากฎว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 1 เกียรติคุณประกาศ ดังนี้ นายทยากร สุวานิช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  เหรียญทอง  นายวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญเงิน  นายพัฒนแสง พินิจพิชิตกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญเงิน  นายนิธิวิทย์ ศิริมาลัยสุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญเงิน  นายธรรมรักษ์ กอสกุลธรรม  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญทองแดง  นายสิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม เกียรติคุณประกาศ    

สำหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 618 คน จาก 112 ประเทศ ซึ่งการแข่งขันครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2567 จะจัดขึ้นที่ประเทศสหราชอาณาจักร คณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมประกอบด้วย ดร.นิธิ รุ่งธนาภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าทีม ผศ.ดร.ธีระเดช กิตติภัสสร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม ดร.สริตา บุญย์ศุภา McKinsey & Company ผู้ช่วยหัวหน้าทีม ผศ.ดร.เป็นหญิง โรจนกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม ดร.ศุภณัฐ คำตื้อ Yau mathematical Sciences Center ผู้ช่วยหัวหน้าทีม นายจเร ปานเมือง สสวท. ผู้จัดการทีม

ทั้งนี้คณะผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางกลับถึงไทยวันที่ 13 ก.ค.กรกฎาคม 2566 เที่ยวบิน TG 643 เวลา 16.30 น. สสวท. จะมีพิธีแสดงความยินดีเวลา 17.30 น. ที่บริเวณประตู 1 ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารขาเข้า