เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ทางศูนย์ติดตามสถานการณ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยได้ตั้งจุดอพยพให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานย่านบางพลี จ.สมุทรปราการ มีทั้งหมด 7 จุด เป็นสถานที่โดยรอบจุดเกิดเหตุและปลอดภัยห่างจากจุดเกิดเหตุ 5กิโลเมตร โดยศูนย์พักพิงทั้ง 7 แห่งมีดังนี้ 1.โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 2.อบต.บางพลีใหญ่ (หลังเก่า) และวัดบางพลีใหญ่กลาง 3. โรงเรียนบางกระบือ 4.ศาลพ่อหลวง 5.วัดบางโฉลงใน 6.วัดบางโฉลงนอกและ 7.วัดบางพลีใหญ่ มีผู้อพยพจำนวน 1,120 คน โดย อบต.บางพลีใหญ่ได้ให้การดูแลประชาชนเบื้องต้น

ขณะที่ทางสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการจะเข้าดูแลตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ทางกรมป้องกันฯ ได้ส่งรถประกอบอาหารและรถผลิตน้ำดื่มจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี เข้าดูแลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายแก่ผู้อพยพที่อบต.บางพลีใหญ่และวัดบางพลีใหญ่กลางด้วย