เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งประธานศาลฎีกา โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนางอโนชา ชีวิตโสภณ ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา แทนนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ที่จะพ้นจากตำแหน่งประธานศาลฎีกาในวันที่ 1 ต.ค.2566

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางอโนชา ชีวิตโสภณ ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 ส.ค.2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

อ่านราชกิจจานุเบกษาที่นี่..