ที่ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการที่มีฐานะยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ จ.สกลนคร ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 152 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 760,000 บาท เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตรหลานตามศักยภาพ และตรงตามความต้องการที่จำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยมีตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับประทานทุนการศึกษา

ทั้งนี้ผู้ปกครองเด็กพิการที่ได้รับประทานทุนการศึกษา ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และจะนำทุนที่ได้รับในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุดในการการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมได้อย่างมีความสุข