เมื่อวันที่ 7 พ.ย. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล  รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบรายชื่อกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา (กกศ.) จำนวน 1 ราย  ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรศาสนาที่ได้ลาออกไปโดยเงื่อนไขของข้อตกลงที่ทำในองค์ประกอบของกรรมการจะมีตัวแทนขององค์กรศาสนาคริสต์  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ โดยทั้งสามศาสนาทำข้อตกลงร่วมกันว่าจะผลัดกันเป็นตัวแทนกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา ซึ่งตัวแทนของศาสนาซิกข์ดำรงตำแหน่งมาครบวาระ 1 ปีแล้วจึงแจ้งทำหนังสือลาออก ดังนั้นที่ประชุมจึงมติเห็นชอบ นางกัมเลซ มันจันดา ซึ่งเป็นตัวแทนของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  เป็นกรรมการแทน ส่วนร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ยังไม่ได้มีนำเข้าที่ประชุม ครม.พิจารณา ซึ่งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวเป็นอย่างมาก และย้ำว่าจะต้องเร่งดำเนินการเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้น พร้อมกับการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อให้กฎหมายการศึกษาเป็นที่ยอมรับ เพราะรัฐบาลคาดหวังว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้จะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาที่สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ย้ำให้ทุกส่วนราชการและทุกกระทรวง โดยเฉพาะการจัดทำโครงการต่างๆ ของภาครัฐจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการเปิดประมูลราคาแล้วจะต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว ต้องไม่ทำให้เกิดความล่าช้าของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากจะส่งผลกระทบให้ภาครัฐเสียประโยชน์  โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตนจะมากำชับให้การดำเนินโครงการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและตรวจสอบได้