ที่บริเวณลานหน้าอาคารกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน วัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา น.ส.นุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีบวงสรวงเครื่องสูง เครื่องเกียรติยศประกอบศพ สำหรับใช้ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน พระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร/เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเทพมงคลโสภณ เจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม/เจ้าคณะภาค 17-18 ประธานสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

น.ส.นุชนาถ กล่าวว่า ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับมอบหมายภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามหมายรับสั่งจากสำนักพระราชวัง ในการปฏิบัติพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระราชทานเพลิงศพ พระราชทานดินฝังศพ พระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพ และสนับสนุนงานของสำนักพระราชวัง รวมถึงประสานขอพระราชทานเพลิง โดยจัดเก็บรักษาเครื่องเกียรติยศประกอบศพ สำหรับใช้ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานไว้ ที่ อาคารกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน วัดใหญ่ชัยมงคล