นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.ได้มีการพิจารณาเห็นชอบ แต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 2 ตำแหน่ง ได้แก่ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัด วธ. ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมศิลปากร แทนนายประทีป เพ็งตะโก ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 ก.ย. นี้ และแต่งตั้ง นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการ วธ. ดำรงตำแหน่งรองปลัด วธ. ส่วนตำแหน่ง ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ซึ่ง ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สศร. จะเกษียณอายุราชการวันที่ 30 ก.ย. เช่นกันนั้น ตนยังไม่ได้ส่งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมให้ที่ประชุม ครม.พิจารณา เนื่องจากเห็นว่าจะให้ ดร.วิมลลักษณ์ สานต่องานจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 ให้แล้วเสร็จก่อน ซึ่งหลังจากที่ ดร.วิมลลักษณ์ เกษียณอายุราชการแล้ว ทางนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด วธ. จะตั้งเป็นที่ปรึกษา เพื่อดำเนินงานดังกล่าวต่อ และในระหว่างนั้นทางปลัด วธ. จะนั่งในตำแหน่ง รักษาการ ผอ.สศร. ไปก่อน จนกว่าจะเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเป็น ผอ.สศร. ต่อไป