เมื่อวันที่ 2 ก.พ. นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) แก้ปัญหาหนี้สิน ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาหนี้สินฯ ว่า ได้มีการพิจารณาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจในสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยตนได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมประชุม อาทิ คณะทำงานแก้หนี้ของสหกรณ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร จ.พิษณุโลก จำกัด   สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรภาค 1 จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร จ.อุดรธานี จำกัด และกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายสัมพันธ์ กล่าวต่อว่า โดยจากข้อมูลปี 2566 พบว่า ภาพรวมหนี้ของข้าราชการตำรวจที่อยู่ในระบบเงินกู้สหกรณ์มีอยู่ 2.3 แสนคน จากสภาพปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจ ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ คณะกรรมาธิการจึงหยิบยกเรื่องนี้มาเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และร่วมกันกำหนดแนวทางช่วยเหลือ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด จากที่เป็นปัญหาสะสมมายาวนาน และป้องกันไม่ให้ข้าราชการที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ จะต้องไปกู้หนี้นอกระบบมาช่วยจ่ายหนี้ ซึ่งเป็นการทำงานคู่ขนานไปกับรัฐบาล ที่มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของทุกภาคส่วน

นายสัมพันธ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กมธ. ยังได้รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนอย่างยั่งยืน และปัญหาค่าครองชีพสูง ของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนอย่างยั่งยืน และปัญหาค่าครองชีพสูง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมถึงรักษาและหาแหล่งรายได้เพิ่มให้กับประเทศและประชาชนต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการยังมีเป้าหมายที่แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน เนื่องจากปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก.